Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica – Szczerbaków

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2020-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szdw-kielce.logintrade.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica – Szczerbaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków. Zakres robót budowlanych: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków od km 0+700 do km 4+100, w szczególności: − wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi poprzez wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych, − przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych i skrzyżowań z drogami bocznymi, − wymianę istniejących przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z drogami bocznymi, − poszerzenie istniejących przepustów pod koroną drogi wraz z wykonaniem monolitycznych żelbetowych murków czołowych − budowę jednostronnego chodnika po prawej stronie drogi w terenie zabudowanym m. Szczerbaków z lokalizacją przy krawędzi jezdni i spadkiem w kierunku terenu, − budowę kanału technologicznego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej, − odmulenie istniejących rowów i przepustów pod drogą. − budowę zatoki autobusowej, − wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, − wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z wykonanym projektem stałej organizacji ruchu − budowę stacji osłony meteorologicznej. Zamówienie będzie realizowane na podstawie dokumentacji technicznej skróconej „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków”, zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach