Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb reazlizacji zadań inwestycyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 62504 Konin, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 404 133, , fax. 632 404 134
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Szpitalna 45
  62504 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 404 133, , fax. 632 404 134
  REGON: 31159100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb reazlizacji zadań inwestycyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. opracowanie dokumentacji projektowej dla celów pozwolenia na budowę/zgłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia ogłoszenia postępowania przetargowego do czasu wygaśnięcia rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2.1 do SIWZ WSZ-EP-41/2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2.1 do SIWZ WSZ-EP-41/2017.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach