Przetargi.pl
dowozy i odwozy szkolne wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2017/2018 na trasie Chojno Młyn.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 64510 Wronki, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2540218, , fax. 0-67 2540218
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  ul. Powstańców Wielkopolskich 23
  64510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 2540218, , fax. 0-67 2540218
  REGON: 57021941200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sapo-wronki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowozy i odwozy szkolne wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2017/2018 na trasie Chojno Młyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia są dowozy i odwozy szkolne wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2017/2018 na trasie Chojno Młyn.. II. Zamówienie będzie realizowane w dni nauki szkolnej od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. III. Szczegółowy opis zamówienia: 1. TRASA CHOJNO MŁYN Maksymalna moc przewozowa na trasie 3366 km ( 187 dni szkolnych x 18 km) Trasa 18 km Dowóz Kierunek I: (przystanek początkowy) Chojno Młyn (nr 9 - nr 40) – Szkoła Podstawowa w Chojnie (przystanek końcowy) Odwóz: Kierunek I: (przystanek początkowy) Szkoła Podstawowa w Chojnie – Chojno Młyn (nr 40 - nr 9) (przystanek końcowy) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) w granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej na danej trasie. 2) Warunki niezbędne do wykonywania zamówienia: - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów dzieci zgodnie z art.57 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2017r., poz. 128 ze. zm.), który brzmi: „Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej”; - pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 8 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min. 1995r.; - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 9 do oferty; - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia ( kierowca prawo jady kat B oraz gdy pełni rolę opiekuna zaświadczenie o odbytym szkoleniu organizowanym przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 128 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz. U. 2016 poz. 143 ze zm.), a także aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą); Ze względu na liczbę dowożonych dzieci kierowca może pełnić rolę opiekuna; - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 10 do oferty; - Wykonawca winien posiadać aktualną licencję do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz zezwolenie na przewóz regularny specjalny; - Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże posiadanie licencji do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 Ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do siwz składany wraz z ofertą 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 6 do siwz 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do siwz. 5. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia podmiotów będących podwykonawcami – załącznik nr 7 do siwz. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 8 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 7. Pełnomocnictwo jeśli jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach