Przetargi.pl
Budowa ulicy Niskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Długiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej)

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 352 576, , fax. 627 352 664
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Zamenhofa
  63400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 627 352 576, , fax. 627 352 664
  REGON: 25158267700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.osw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Niskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Długiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - jezdnia z betonu asfaltowego AC 11S i AC 16P na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm – dł. 350 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach