Przetargi.pl
Wykonanie 100 operatów szacunkowych, w tym: 50 lokali mieszkalnych, 30 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 20 określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie ....- III części.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 431019514
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 100 operatów szacunkowych, w tym: 50 lokali mieszkalnych, 30 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 20 określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie ....- III części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie 50 operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, stanowiących własność lub współwłasność Gminy Lublin, wraz z uproszczoną inwentaryzacją, położonych na terenie miasta Lublin, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy – w celu sprzedaży, zamiany lub darowizny.Wykonanie 30 operatów szacunkowych określających wartość niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Lublin położonych na terenie miasta Lublin, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy – w celu sprzedaży, zamiany lub darowizny.Wykonanie 20 operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej, służebności przesyłu lub użytkowania, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach