Przetargi.pl
Usługa ochrony fizycznej budynku i posesji; monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych i telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu

SĄD REJONOWY W HRUBIESZOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD REJONOWY W HRUBIESZOWIE
  ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 7
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  REGON: 000322991
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony fizycznej budynku i posesji; monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych i telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia a także monitorowanie i obsługa istniejących systemów: System Alarmu Pożarowego, SSWiN, System Telewizji Dozorowej, System Kontroli Dostępu Sądu Rejonowego w Hrubieszowie realizowana przez pracowników Wykonawcy posiadających licencję kwalifikowanego pracownika ochrony. 2. Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza aby do realizacji wykonywania usług ochrony były skierowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie świadczonej ochrony osób i mienia: 1) Bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie i terenie przyległym do budynku (parking wewnętrzny- ogrodzony), realizowana również poprzez prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz poprzez system telewizji dozorowej (obrazy z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu) przez:a) w poniedziałki - dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 18.00, b) od wtorku do piątku – dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 16.00.2) Realizacja zamówienia poprzez skierowanie pracowników posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe wyposażonych w ubranie służbowe z logo firmy i imienny identyfikator. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia. 6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zdalnego monitorowanie zagrożeń w obiekcie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie:- włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego; - napadu - całodobowo;- pożaru – całodobowo na warunkach wskazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie lub przez firmę monitorującą wskazaną przez Komendanta; z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2 - osobowy z pracownikami licencjonowanymi) w czasie nie dłuższym niż 15 minut od chwili wystąpienia alarmu. W przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego, w szczególności na skutek uszkodzenia toru przekazu transmisji, uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego lub dokonania w nim przestępstwa (sabotaż), Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. Wykonawca do czasu usunięcia przeszkód w monitorowaniu zapewni doraźną ochronę fizyczną obiektu.7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania konserwacji oraz przeglądu systemów bezpieczeństwa znajdujących się w budynku:a) system sygnalizacji pożaru SSP (firmy Andover Controls) – raz w roku (I kwartał) b) systemy kontroli dostępu KD (firmy Andover Controls) – raz na kwartał c) systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN (firmy Andover Controls) - raz na kwartał d) systemy telewizji dozorowej CCTV (firmy BOSCH i DCS) - raz w roku (I kwartałe) system BMS (Continuum Software) – integracja systemów – raz w roku (I kwartał) 8. Z każdego wykonanego przeglądu wykonawca sporządzi raport na piśmie z wyszczególnieniem elementów poszczególnych systemów, który przedłoży Zamawiającemu.9. Wykonawca na bieżąco informuje Zamawiającego o występujących brakach lub usterkach w funkcjonujących w Sądzie systemach bezpieczeństwa.10. Wszystkie przeglądy powinny być wykonywane przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach