Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sąd Apelacyjny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Obrońców Pokoju 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Lublinie
  Obrońców Pokoju 1
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 004176470
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego i stanowi załącznik Nr 1 do SWZ. Dokumentacja rysunkowa z zaznaczonymi pomieszczeniami, w których ma zostać wykonana instalacja klimatyzacji stanowi załącznik nr 1A do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach