Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej nr 110406 L w m. Wólka Panieńska.

Gmina Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Peowiaków 92
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 639 29 59 , fax. 84 639 23 64
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zamość
  Peowiaków 92
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 639 29 59, fax. 84 639 23 64
  REGON: 950368724
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej nr 110406 L w m. Wólka Panieńska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska”.2.Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi klasy L o szerokości 5,5 m o długości ok. 224,59 m o konstrukcji: warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego, podbudowa pomocnicza z mieszanki z kruszywa związanego cementem. Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego skrzyżowania. Wzdłuż drogi przewiduje się wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m wzmocnionych kruszywem niezwiązanym. Ponadto realizację zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szerokość zjazdów dostosowana będzie do istniejących warunków od 3,5 m do 5,3 m. Zaprojektowane odprowadzanie wód powierzchniowych będzie realizowane poprzez wpusty deszczowe, a następnie kierowane poprzez przykanaliki do studni chłonnych, planowana jest budowa trzech studni chłonnych o średnicy 2000 mm oraz 1000 mm. Inwestycja obejmuje również budowę kanału technologicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego, jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia przy drodze. Zaplanowano budowę linii oświetlenia ulicznego w zakresie linii kablowej zasilającej nN napowietrznej , słupów betonowych oraz opraw oświetleniowych typu LED. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano przebudowę sieci telekomunikacyjnej – usunięcie kolizji, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki, nawierzchni asfaltowej oraz krawężników betonowych, wykonanie oznakowania drogowego. Istniejąca nawierzchnia drogi z trylinki jest w bardzo złym stanie, charakteryzuje się dużymi nierównościami, co zagraża bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego. Inwestycja planowana jest w miejscowości graniczącej z Miastem Zamość, charakteryzującej się gęstą zabudową domów jednorodzinnych. Przedmiotowa droga zapewnia bezpośredni dojazd do Miasta Zamość dla okolicznych mieszkańców., Stanowi alternatywę dla odbywającego się ruchu po drodze krajowej nr 17. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa, warunków użytkowania istniejącej drogi oraz dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych, szkół i miejsc pracy. 3.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 110406L w miejscowości Wólka Panieńska o długości 224,59 m (od km 0+013,60 do km 221,34 oraz od km 0+008,51 do km 0+025,36) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w miejscowości Wólka Panieńska”.4.Miejsce realizacji inwestycji: obręb 0009 Kalinowice, obręb 0025 Wólka Panieńska, Gmina Zamość.5.Zakres zadania:1) budowa drogi klasy L o szerokości 5,50 m o konstrukcji: warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6;2) budowa obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m, wzmocnionych kruszywem niezwiązanym C90/3;3) budowa zjazdów indywidualnych o konstrukcji: warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6;4) przebudowa skrzyżowania;5) budowa studni chłonnych oraz wpustów deszczowych;6) budowa kanału technologicznego;7) budowa oświetlenia ulicznego;8) przebudowa sieci telekomunikacyjnej - usuniecie kolizji;9) rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki, nawierzchni asfaltowej oraz krawężników wraz z przetransportowaniem materiału we wskazane przez Inwestora miejsce na terenie administracyjnym Gminy Zamość;10) wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.6.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.7.Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 8.Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych9.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:1) dokumentacja projektowa,2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),3) przedmiar robót,Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 1) oraz STWIORB. Więcej informacji w Rozdziale IV SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach