Przetargi.pl
Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH ogłasza przetarg

 • Adres: 21-065 Rybczewice Drugie, 119A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815854005 , fax. 815854005
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH
  119A
  21-065 Rybczewice Drugie, woj. lubelskie
  tel. 815854005, fax. 815854005
  REGON: 001254369
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsorybczewice.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu dostarczeniu iwydaniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach im. Króla Jana IIISobieskiego w Rybczewicach, w tym uczniów objętych programem wspierania gmin w zakresie dożywiania, nieobjętych tymprogramem oraz dzieci uczących się w przedszkolu.2. Zamawiający przewiduje, że w ramach wykonywania zamówienia wykonawca będzie dostarczał posiłki dla następującejliczby uczniów:a) posiłki dla ok.10 uczniów w ramach programu,b) posiłki dla uczniów nieobjętych programem ok 20 uczniów,c) posiłki w proporcji ½ dla dzieci w wieku 3-6 lat - ok.40 uczących się w przedszkolu oraz 48 uczących się w oddziałachprzedszkolnych.3. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji zamówienia wynosi:a) liczba drugich śniadań dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lata – 40 x 200dni – 8000szt.,b) liczba pełnych obiadów 30 x 180 dni – 5400 szt.,c) liczba obiadów w porcji ½ pełnego obiadu dla dzieci w wieku 3-4lata- 40x 200dni tj.8000szt oraz dzieci w wieku 5-6 lat 48x 180 dni – 8640szt.4. Wskazane w ust. 3 liczby posiłków są orientacyjne, mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawcabędzie zobowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb, zarówno mających wpływ nazwiększenie jaki na zmniejszenie liczby posiłków (np. liczba posiłków może być znacznie niższa w okresie świąt, epidemii, chorób dzieci,itp.). Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie potrzebnych posiłków w oddziałach przedszkolnych: informacjao liczbie posiłków będzie przekazywana do godz. 7:30 dnia, w którym zostaną wydane zamówione posiłki.5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności:a) przygotowanie posiłków dwudaniowych (zupa + pieczywo, II danie, napój) oraz drugich śniadań z napojem tylko dla dzieciprzedszkolnych,b) dostarczanie i wydanie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków(z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej),c) drugie śniadania należy wydawać do godz. do godz. 9.30, natomiast obiad od godz. 10:45,d) posprzątanie po wydaniu posiłków,e) odbiór powstałych odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych).6. Otwarty katalog proponowanych posiłków:1) drugie śniadanie: np. pieczywo mieszane z masłem i dodatkami wędliny, past serowych, sera żółtego, jajek, lub dżemów;zupy mleczne lub kiełbaski na ciepło. Do picia: herbata, kakao, kawa zbożowa. Kaloryczność śniadania w przeliczeniu najedno dziecko winna wynosić ok.400 kcal,2) pełny obiad, w skład którego wchodzą:a) zupa - przygotowana na wywarach warzywnych lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika, który nadaje zupiecharakterystyczny, specyficzny smak - min. 250-300 ml,b) drugie danie - posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi warzywami. Do mięsa zamiennie mogąbyć podawane ziemniaki, kasze, ryż, makaron. Drugim daniem mogą być: pierogi (nadzienie różne), naleśniki (nadzienieróżne), kopytka (dodatki różne), makaron z sosem, krokiety, gołąbki (sosy różne), gulasz (dodatki różne), plackiziemniaczane (sos lub surówka), pulpety w sosie lub surówka itp. Zamawiający dopuszcza wydawanie dania bezmięsnegomaksymalnie 2 razy w tygodniu.c) napój np. kompot z owoców - min. 200 ml/ osobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada pozytywną opinię właściwego PaństwowegoInspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej dla kuchni, w której będą przygotowywane iwydawane posiłki dla Zamawiającego;3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumęgwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00zł;4. Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający określa następujący warunek w zakresie zdolności zawodowej:warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 1 (jedną) usługęodpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia a więc obejmowało żywienie dzieci o wartościnie mniejszej niż 60 000,00zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychusługa była świadczona, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru) wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach