Przetargi.pl
Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim

Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Żwirki i Wigury 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 665 90 15
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
  Żwirki i Wigury 7
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 84 665 90 15
  REGON: 000198700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zstm.edu.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część1 –Przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących wiedzę nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.Część2– Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla nauczycieli i uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień.Część3 –Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii T.Część4 –Przeprowadzenie kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowez zakresu obsługi urządzeń transportowych.Część5 –Przeprowadzenie kursów z zakresu techniki światłowodowej i uprawnień elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.2. Wartość wadium dla poszczególnych części wynosi:a) dla Części 1: 1 000,00 zł (jeden tysiąc sto złotych 00/100);b) dla Części 2: 8 000,00 zł ( osiem tysięcy osiemset złotych 00/100);c) dla Części 3: 1 000,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100);d) dla Części 4: 8 000,00 zł (osiem tysięcy sto złotych 00/100);e) dla Części 5: 1 500,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych 00/100);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów;Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że:a) posiada odpowiednie doświadczenie – tj. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - należycie zrealizował co najmniej 2 (dwie) usługi (zamówienia) podobne do przedmiotu zamówienia w części, na którą składa ofertę a każda usługa (zamówienie) realizowana była na podstawie odrębnej umowy.Za usługi / zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia w danej części Zamawiający uzna wyłącznie usługi / zamówienia, spełniające następujące wymagania:Warunek dla Części 1: zakres usługi obejmował co najmniej dwa kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w Części 1; usługa (kursy/szkolenia) zrealizowane były dla co najmniej 20 osób; zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników; wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 30 0000 zł brutto;Warunek dla Części 2: zakres usługi obejmował co najmniej dwa kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w Części 2; usługa/kursy/szkolenia zrealizowane były dla co najmniej 100 osób; zakres usługi obejmował przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 100 osób; zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników; wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 400 000,00 zł brutto;Warunek dla Części 3 : zakres usługi obejmował kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w danej części, na którą składana jest oferta; usługa/kursy/szkolenia zrealizowane były dla co najmniej 5 osób; zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników; wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 10 000,00 zł brutto;Warunek dla Części 4: zakres usługi obejmował kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w danej części, na którą składana jest oferta; usługa/kursy/szkolenia zrealizowane były dla co najmniej 20 osób; zakres usługi obejmował przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 20 osób; zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników; wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto;Warunek dla Części 5: zakres usługi obejmował kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w części 5; usługa/kursy/szkolenia zrealizowane były dla co najmniej 20 osób; zakres usługi obejmował przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 20 osób; zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników; wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 40 000,00 zł brutto;b) dysponuje odpowiednimi osobami do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej1 (jedną) osobą do realizacji każdego z kursów objętych przedmiotem zamówienia w danej części.Za osoby odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wyłącznie osoby, spełniające co najmniej następujące wymagania: wykształcenie średnie; wykształcenie branżowe: ukończone kursy/szkolenia kwalifikacyjne lub studia podyplomowe lub inne formy kształcenia w danej tematyce/branży – adekwatne do tematu kursu, do którego dana osoba został wskazana; doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w temacie zajęć/kursu i/lub 200 godzin zrealizowanych zajęć kursów/szkoleń w tematyce adekwatnej do tematu kursu, do którego dana osoba został wskazana;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach