Przetargi.pl
Wyjazdy edukacyjne dla szkół w ramach projektu „Inwestycja w jakość kształcenia w gminie Łuków”

Gmina Łuków ogłasza przetarg

 • Adres: 21400 Łuków, ul. Świderska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 982 392 , fax. 257 982 439
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łuków
  ul. Świderska 12
  21400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 982 392, fax. 257 982 439
  REGON: 71158244000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyjazdy edukacyjne dla szkół w ramach projektu „Inwestycja w jakość kształcenia w gminie Łuków”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja 12-stu jednodniowych (pierwsza cześć zamówienia) i 8–miu dwudniowych (druga część zamówiania) wyjazdów zorganizowanych dla uczniów szkół z terenu Gminy Łuków - wg załączonego opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ. Wyjazdy zorganizowane będą w ramach projektu Inwestycja w jakość kształcenia w gminie Łuków. (Numer projektu: RPLU.12.02.00-06-0143/16, Tytuł projektu: Inwestycja w jakość kształcenia w gminie Łuków)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego określenia warunków dotyczacych tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach