Przetargi.pl
Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi powiatowej nr 1844L relacji Pławanice – Turka

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22100 Chełm, Plac Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 627 501 , fax. 825 627 510
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1
  22100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 627 501, fax. 825 627 510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.chelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi powiatowej nr 1844L relacji Pławanice – Turka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi powiatowej nr 1844L relacji Pławanice - Turka, na odcinku obejmującym działki nr: 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36/2, 36/3, 37, 38/1, 38/2, 39, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66/4, 67, 68/10, 80, 81, 82/2, 86 położone w obrębie Puszki, gmina Dorohusk. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia publicznego należy wydzielić działki zajęte w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną w celu regulacji stanu prawnego: 1) w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) działek nr 24/2, 25, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 37 38/1, 38/2, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66/4, 67, 68/10, 81, 86 położonych w obrębie Puszki, gmina Dorohusk, 2) w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) działek nr 26, 27, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36/2, 36/3, 39, 60, 80, 82/2 położonych w obrębie Puszki, gmina Dorohusk, 3) dokonać podziału działek nr 27, 32, 60 położonych w obrębie Puszki, gmina Dorohusk. 3. W ramach przedmiotowego zamówienia w razie aktualizacji danych w bazie EGiB (np. przebiegu granic działek ewidencyjnych, aktualizacji użytków gruntów) należy przedłożyć Zamawiającemu podpisane wnioski o wprowadzenie zmian w bazie EGiB osób obecnych przy ww. czynnościach. W przypadku braku przedmiotowych wniosków z uwagi na brak zgody właściciela działki winno się przedłożyć notatkę służbową dołączoną do operatu technicznego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przez należytą staranność strony rozumieją wykonywanie umowy w sposób skrupulatny, rzetelny z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 5. Oprócz operatu technicznego złożonego w PODGiK w Chełmie należy przedłożyć Zamawiającemu po przyjęciu operatu w PODGiK w Chełmie dokumentację wynikową, na którą mają składać się: - mapa do celów prawnych wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych – dla każdej działki oddzielnie (po 5 egzemplarzy w formie papierowej) 6. Wykonawca w wyniku wykonanej pracy wykona dokumentację służącą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, a także dokumentację stanowiącą podstawę dokonania zmian w księdze wieczystej. Sposób określenia granic zajętości na dzień 31.12.1998 r. Wykonawca udokumentuje w operacie technicznym. 7. W celu aktualizacji części graficznej bazy EGiB, Wykonawca przedłoży pliki wsadowe w formie kcd, txt lub gml. Wykonawca zamarkuje ustalone punkty graniczne projektu podziału palikami drewnianymi. Wynik prac okaże w terenie stronom oraz Zamawiającemu. 8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną pracę na okres nie mniej niż 48 miesięcy, licząc od daty przyjęcia całości prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Usterki ujawnione w okresie gwarancji, czy rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu jednego miesiąca od daty ich wykazania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania – załącznik nr 7 do SIWZ). 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt1. 6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji 6.4.2 SIWZ. 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Pełnomocnictwo 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach