Przetargi.pl
Wykonanie projektów podziałów nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 3118L Felicjan – Bobrowe – Wielobycz w celu uregulowania stanu własności.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Borowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576-36-68 , fax. 82 576-22-34
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Borowa 6
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576-36-68, fax. 82 576-22-34
  REGON: 11019917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów podziałów nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 3118L Felicjan – Bobrowe – Wielobycz w celu uregulowania stanu własności.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów podziału 41 nieruchomości w oparciu o art. 95 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w celu wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, w związku z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające (t.j. Dz. U. 1998 nr 133 poz.872 z późn. zm.). Podział ma na celu uregulowanie stanu własności pasa drogowego. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH WYKONANIEM MAPY PODZIAŁU: 1. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 512/1, 2. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 511/1, 3. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 510, 4. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 509, 5. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 508, 6. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 507, 7. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 506, 8. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 505, 9. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 504, 10. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 503, 11. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 502, 12. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 501, 13. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 500, 14. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 499, 15. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 496, 16. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 495, 17. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 494, 18. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 493, 19. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 492, 20. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 491, 21. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 490, 22. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 489, 23. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 488, 24. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 487, 25. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 486, 26. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 485, 27. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 484, 28. Gmina Gorzków Obręb Felicjan działka nr 483, 29. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 1, 30. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 2, 31. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 3, 32. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 4, 33. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 5, 34. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 6, 35. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 7, 36. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 8, 37. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 9, 38. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 10, 39. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 11, 40. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 12, 41. Gmina Gorzków Obręb Gorzków Osada działka nr 13, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów. Materiały wyjściowe pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Projekt podziału nieruchomości należy sporządzić w ilości po 2 egz. dla każdej działki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ : 1) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 2) ppkt 2)÷4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.9. ppkt 2) lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.9. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ stosuje się. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.8. ppkt 1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.9. ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-6 SIWZ. 8. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-6 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 9. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku Wykonawcy, który występuje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wymagane jest przedłożenie dokumentów określonych w pkt 6.8. SIWZ, które są wydawane dla takiego Wykonawcy (tj. KRK, US). Natomiast w przypadku zaświadczenia z ZUS lub KRUS Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej składa oświadczenie wskazujące, że nie jest on zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W omawianym przypadku nie zachodzi konieczność przedłożenia od wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach