Przetargi.pl
Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 do szkół na terenie Gminy Zamość

Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Kalinowice
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6167274 , fax. 84 6167253
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych
  Kalinowice 148
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6167274, fax. 84 6167253
  REGON: 36582700100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwgminyzamosc.naszbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 do szkół na terenie Gminy Zamość
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zamość w roku szkolnym 2020/2021. Pod pojęciem dowożenie zamawiający rozumie dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i dowóz ze szkół do miejsca zamieszkania. Zamawiający każdą poszczególną trasę traktuje jako jedno zamówienie częściowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę prawidłowo wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2 oraz aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (pozwalającą na przewóz określonej w wykazie tras liczby osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach