Przetargi.pl
Dostawa sprzętu samochodowego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”

Powiat Puławski ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Aleja Królewska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 886 11 36
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Puławski
  Aleja Królewska 19
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 886 11 36
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=546

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu samochodowego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu samochodowego dla pracowni zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” wraz z jego montażem (podłączeniem). Zamówienie będzie realizowane w 2 częściach, zwanych dalej częścią lub częściami. Część I 38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 1.Urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii kół podwozia– poz. 17 - 2 szt. W tym: Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii kół podwozia umożliwiające montaż na podnośniku – 1 szt. Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii kół podwozia umożliwiające montaż na kanale – 1 szt. Miejsce realizacji zamówienia dla części I: Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach, ul. Sieroszewskiego 1, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej części Od dnia 01.09.2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach zmienił nazwę na Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach. Część II 1.Oscyloskop– poz. 73 - 1 szt. 38342000-4 Oscyloskopy Miejsce realizacji zamówienia: dla części II: Zespół Szkół nr 2 w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38970000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składana oferta musi zawierać: a) formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, b) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.1. SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. UWAGA: dotyczy sekcji III.3 przedmiotowego ogłoszenia-Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach