Przetargi.pl
„Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych i oświatowych na terenie Gminy Uchanie w sezonie grzewczym 2018 – 2019”

Wójt Gminy Uchanie ogłasza przetarg

 • Adres: 22510 Uchanie, ul. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 577 012 , fax. 846 577 122
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Uchanie
  ul. Partyzantów 1
  22510 Uchanie, woj. lubelskie
  tel. 846 577 012, fax. 846 577 122
  REGON: 55088700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uguchanie.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych i oświatowych na terenie Gminy Uchanie w sezonie grzewczym 2018 – 2019”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do następujących obiektów: Urząd Gminy Uchanie ok. 35 000 l; Szkoła Podstawowa w Uchaniach ok. 12 000 l; Gimnazjum w Jarosławcu ok. 10 000 l; Szkoła Podstawowa w Teratynie ok. 10 000 l; Dom Ludowy w Jarosławcu ok. 5 000 l. Łączna orientacyjna ilość zamawianego oleju opałowego wynosi około 72 000 litrów. Prognozowana ilość dostaw oleju może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie dostarczonego opału. 2. Oferowany olej opałowy powinien spełniać niżej wymienione parametry: gęstość max. 860 kg/m3; wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg; temperatura zapłonu min. 56 oC; lepkość kinematyczna w 20oC max. 6,00 mm2/s; zawartość siarki max. 0,10%(m/m); zawartość wody max. 200 mg/kg; zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m). 3. Dostawy oleju będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. 4. Do każdej dostawy wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju wystawione przez producenta. 5. Sprzedaż oleju będzie odbywała się wg cennika obowiązującego w dniu tankowania z każdorazowym uwzględnieniem zaoferowanego przez wykonawcę stałego upustu/marży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję o udzieleniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi (olej opałowy) Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach