Przetargi.pl
„Remont dachów na budynku rządcówki i magazynu zbożowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku ogłasza przetarg

 • Adres: 23313 Potok Wielki, Potoczek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 740 268 , fax. 158 740 268
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
  Potoczek 43
  23313 Potok Wielki, woj. lubelskie
  tel. 158 740 268, fax. 158 740 268
  REGON: 9777800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckrpotoczek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa -szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dachów na budynku rządcówki i magazynu zbożowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów na budynkach rządcówki i magazynu zbożowego znajdujących się na terenie Zespołu dworsko – parkowego w Potoczku. Część I Remont dachu na budynku magazynu zbożowego. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową zakres prac obejmuje: - wymianę pokrycia dachowego na blachę ocynkowaną powlekaną płaską gr 0,5mm (rąbek stojący) w kolorze grafitowym - wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej - wymiana pełnego deskowania - wymianę obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych - remont instalacji odgromowej - inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania remontu dachu Część II Remont dachu na budynku rządcówki. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową zakres prac obejmuje: - wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę ocynkowaną powlekaną płaską gr 0,5 mm (rąbek stojący) - wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej w ilości około 30% wraz z przemurowaniem kominów - wymianę obróbek blacharskich wraz z instalacja odgromową - inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania remontu dachu - zamontowanie zdjętych z budynku rządcówki rynien i rur spustowych na budynku wozowni i stelmarmi w ilościach rynny 24mb, rura spustowa 8mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: Część I –- 1 600zł Część II –-1 600zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Narodowy Bank Polski Nr konta 60 1010 1339 0004 8813 9800 0000 o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 7. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. Oświadczenie o przynależności (Załącznik Nr 4A do SIWZ) lub braku przynależności (Załącznik Nr 4B do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach