Przetargi.pl
„Budowa siłowni zewnętrznych i małej infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Lubelskiego dla potrzeb realizacji programu: „Otwarte Strefy Aktywności; wariant podstawowy – 4 obiekty”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20074 Lublin, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa siłowni zewnętrznych i małej infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Lubelskiego dla potrzeb realizacji programu: „Otwarte Strefy Aktywności; wariant podstawowy – 4 obiekty”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  03.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznych i małej infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Lubelskiego dla potrzeb realizacji programu: „Otwarte Strefy Aktywności; wariant podstawowy – 4 obiekty”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. 3.2 Zamówienie zostało podzielone na 4 części, tj. w szczególności: Część I – budowa siłowni zewnętrznej i małej infrastruktury: „Otwarte Strefy Aktywności;(OSA) przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Zakres planowanych zadań: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie robót ziemnych i niwelacja terenu, - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej : biegacz- 1 kpl., wioślarz- 1 szt., jeździec- 1 kpl., wyciąg górny+ wyciskanie siedząc- 1 kpl., wahadło podwójne- 1 kpl., prasa nożna podwójna- 1 kpl, - montaż małej architektury: stół do gry w tenisa stołowego- 1 szt., stojak na rowery - 1 kpl., kosz na śmieci- 2 szt., ławki parkowe z oparciem- 5 szt., tablica regulaminowa - 2 kpl. - urządzenie i pielęgnacja zieleni: wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie. Część II – budowa siłowni zewnętrznej i małej infrastruktury: „Otwarte Strefy Aktywności;(OSA) przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. Zakres planowanych zadań: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie robót ziemnych i niwelacja terenu, - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej : biegacz- 1 kpl., wioślarz- 1 szt., jeździec- 1 kpl., wyciąg górny+ wyciskanie siedząc- 1 kpl., wahadło podwójne- 1 kpl., prasa nożna podwójna- 1 kpl, - montaż małej architektury: stół do gry w tenisa stołowego- 1 szt., stojak na rowery- 1 kpl., kosz na śmieci- 2 szt., ławki parkowe z oparciem- 5 szt., tablica regulaminowa - 2 kpl. - urządzenie i pielęgnacja zieleni: wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie Część III – budowa siłowni zewnętrznej i małej infrastruktury: „Otwarte Strefy Aktywności;(OSA) przy Zespole Szkół Zawodowych im. H. Dobrzańskiego Hubala w Bychawie. Zakres planowanych zadań: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie robót ziemnych i niwelacja terenu, - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej : biegacz- 1 kpl., wioślarz- 1 szt., jeździec- 1 kpl., wyciąg górny+wyciskanie siedząc- 1 kpl.., wahadło podwójne- 1 kpl., prasa nożna podwójna- 1 kpl, - montaż małej architektury: stół do gry w tenisa stołowego- 1 szt., stojak na rowery- 1 kpl., kosz na śmieci- 2 szt., ławki parkowe z oparciem- 5 szt., tablica regulaminowa - 2 kpl. - urządzenie i pielęgnacja zieleni: sadzenie drzew/krzewów iglastych, wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie. Część IV – budowa siłowni zewnętrznej i małej infrastruktury: „Otwarte Strefy Aktywności;(OSA) przy Zespole Szkół Zawodowych im. M. Kopernika w Bełżycach. Zakres planowanych zadań: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie robót ziemnych i niwelizacja terenu, - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej : biegacz- 1 kpl., wioślarz- 1 szt., jeździec- 1 kpl., wahadło podwójne- 1 kpl.., prasa nożna podwójna- 1 kpl, twister potrójny- 1 kpl., - montaż małej architektury: stół do gry w tenisa stołowego- 1 szt., stojak na rowery- 1 kpl., kosz na śmieci- 2 szt., altana/pergola o wym. 290x290x320 cm z dachem pokrytym gontem bitumicznym- 1 kpl., ławki parkowe z oparciem- 5 szt., tablica regulaminowa- 2 kpl. - urządzenie i pielęgnacja zieleni: sadzenie drzew liściastych ., sadzenie krzewów iglastych, obsadzanie rabat trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2, wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie. 3.3 Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa (projekty budowlano-wykonawczy) stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. 3.3 W odniesieniu do parametrów technicznych sprzętu wskazanych w dokumentacji zamawiający dopuszcza odstępstwo +/- 10 %. 3.4 Minimalny okres gwarancji 24 m-ce. 3.5 Kody CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane, 45.45.00.00-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 43325000-7 – Wyposażenie parków i placów zabaw, 34928480-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ad. III.3) 1. oświadczenie pn. "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu". Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1) - nie wymaga odnośnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Moduł formularza ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje możliwości wyboru (rozdzielenia) oświadczeń. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Do oferty każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w formie oryginału) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o który mowa w pkt 6. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z nich. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach