Przetargi.pl
Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 3432982 , fax. 0-83 3432982
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 3432982, fax. 0-83 3432982
  REGON: 30238853000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatbialski.pl, pcprbialapodlaska.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu integracyjno – socjalizacyjnego w ośrodku przeznaczonym do pracy z dziećmi i młodzieżą (w wieku 12 - 15 lat), posiadającym odpowiednie zaplecze dydaktyczno – techniczne w okresie 1 lipiec 2019 - 16 sierpień 2019 na terenie Polski w ramach projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach