Przetargi.pl
Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą i pługiem odśnieżającym dla WORD Lublin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-218 Lublin, ul. Hutnicza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 81 746 17 39 , fax. +48 81 7461227
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
  ul. Hutnicza 3
  20-218 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 81 746 17 39, fax. +48 81 7461227
  REGON: 43118139600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą i pługiem odśnieżającym dla WORD Lublin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu przeznaczonego do prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii T (ciągnika rolniczego i przyczepy – rok produkcji nie późniejszy niż 2018) oraz osprzętu do ciągnika – pługa odśnieżającego. Wymagane parametry techniczne, oznaczenie, wyposażenie oraz warunki dodatkowe zestawu do kat. T określone są w ustawach: z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990 z późn. zm.) i z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz.341) oraz w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232 z późn. zm.) a także w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm). Opis wymagań technicznych ciągnika rolniczego i przyczepy oraz pługa odśnieżającego, będących przedmiotem zamówienia, zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące zestawu do kat T zawierają załączniki nr 1 i 2 a wymagania dotyczące pługa odśnieżającego zawarte są w załączniku nr 3. Dostarczane ciągnik, przyczepa i pług muszą być fabrycznie nowe – rok produkcji nie późniejszy niż 2018, kompletne, wolne od wad prawnych oraz konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualnie regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie minimum dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki jakościowe bezpieczeństwa użytkowania. Ciągnik, przyczepa i pług będzie podlegał odbiorowi, który nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do WORD Lublin. Dokumentem potwierdzającym odbiór końcowy będzie protokół przyjęcia-przekazania bez zastrzeżeń, podpisany przez strony (komisję odbiorową) – który będzie stanowił podstawę uznania należytego wykonania umowy. Warunki gwarancji – wymagany minimalny okres gwarancji: • ciągnik rolniczy - 24 miesiące, • przyczepa - 24 miesiące, • pług odśnieżający - 24 miesiące. W okresie gwarancji – czas usuwania awarii do 24 godzin od zgłoszenia. Należy podać nazwę i adres serwisu – najbliżej siedziby Zamawiającego (w promieniu do 15 km). Wymagany serwis mobilny w sytuacjach, gdy awarię (usterkę) można usunąć u Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16710000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 500,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr: 89105019531000002327224412.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór - zał. nr 5 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną