Przetargi.pl
Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, Krańcowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 542 702 , fax. 818 553 217
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
  Krańcowa 6
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 542 702, fax. 818 553 217
  REGON: 43102931700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lubartow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II. od km 0+188 do km 0+585 na długości 397 m. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane prowadzone będą w obrębie stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków pod nr AZP 73-80/14-1 oraz na terenie na którym zlokalizowana jest kapliczka przydrożna. 3.7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Branża drogowa: - Roboty przygotowawcze - Roboty ziemne - Odwodnienie korpusu drogowego - Podbudowy - Nawierzchnia - Roboty wykończeniowe - Elementy ulic Roboty mostowe: - Roboty przygotowawcze - Korpusy podpór konstrukcje oporowe - Ustroje nośne - Odwodnienie - Roboty przyobiektowe 3.7.1 Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.6 czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.2018.108 z późn. zmianami) Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób, których Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych, oraz osób prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. 3.7.2 Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia iż osoby skierowane do wykonywania wymienionych w pkt 3.7.1 czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 3.7.3 Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić na etapie realizacji zamówienia /raz w miesiącu/ oświadczenia o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3.7.1 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3.7.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 3.6.3. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 3.7.5 Wykonawca lub Podwykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.6.3, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 3.6.3. Obowiązek ten Wykonawca lub Podwykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 3.7.6 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, w zakresie czynności wymienionych w pkt. 3.6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 3.7.7 Za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 11 000,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych zero groszy). 8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 26.06.2019 r. do godz.10:00 , przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie: nr konta 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 zgodnie z art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. - Prawo bankowe), z dopiskiem : „Wadium: Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II.” Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; b) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018.110 z późn. zmianami) oraz z (t.j. Dz.U. 2019.243 i Dz.U.2018.2232) 8.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. (t.j. Dz. U. 2018. 1986 z późn. zmianami). 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału i musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 8.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą do godz. 10:00 dnia 26.06.2019 r. 8.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 8.8 W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Do oferty - Załącznik 1 Wykonawca dołącza Kosztorys Ofertowy – Załącznik 2, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - Załącznik 3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - Załącznik 4 - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach