Przetargi.pl
Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Domaszewnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszewnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 21-307 Ulan-Majorat, Domaszewnica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (83)3518069, (83)3518069 , fax. 833518069
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszewnicy
  Domaszewnica 73A
  21-307 Ulan-Majorat, woj. lubelskie
  tel. (83)3518069, (83)3518069, fax. 833518069
  REGON: 0000028943
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanmajorat.e-biuletyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Domaszewnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki OSP w Domaszewnicy. Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód: - musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1990 ze zmianami), - powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych I Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 594 ) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zmianami), - musi spełniać wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. poz. 1380 ze zmianami), - musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r. - musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620), - musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia, - musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zgodnie z normą PN-EN 1846-1 lub równoważną. - pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019 rok. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszewnicy, Domaszewnica 73A,21-307 Ulan-Majorat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach