Przetargi.pl
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SPRZĄTANIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 im. TYSIĄCLECIA WROCŁAWIA WE WROCŁAWIU

Szkoła Podstawowa Nr 80 we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 52-120 Wrocław, ul. Polna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 343 68 25 , fax. 71 343 68 25
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 80 we Wrocławiu
  ul. Polna 4
  52-120 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 68 25, fax. 71 343 68 25
  REGON: 69293700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp80.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SPRZĄTANIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 im. TYSIĄCLECIA WROCŁAWIA WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy kompleksowego sprzątania pomieszczeń i korytarzy, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 80 we Wrocławiu (Budynek A i Bydynek B) wraz z myciem okien oraz polimeryzacją podłóg. 2. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w – PLANIE HIGIENY- stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach