Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Stoszowicach dz. nr 741, 739, 321, 330, 723, 725

Gmina Stoszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 57-213 Stoszowice, Stoszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 164 510 , fax. 748 181 059
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stoszowice
  Stoszowice 97
  57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 748 164 510, fax. 748 181 059
  REGON: 89071845500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Stoszowicach dz. nr 741, 739, 321, 330, 723, 725
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Stoszowice, Gmina Stoszowice, zlokalizowanej na działkach o numerach: 741, 739, 321, 330,723, 725 Zakres prac i kolejność ich realizacji - odtworzenie robót w terenie, - wycinka krzewów, - roboty ziemne, - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, - wykonanie elementów odwodnienia, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - uporządkowanie terenu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9 Szczegółowy zakres wyżej wymienionych prac związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych zawiera projekt budowlano - wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, który jest materiałem pomocniczym, stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach