Przetargi.pl
Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE

Gmina Nowogrodziec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-730 Nowogrodziec, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 380 660, , fax. 757 316 416
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogrodziec
  Rynek 1
  59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 380 660, , fax. 757 316 416
  REGON: 23082158100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodziec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia określają: a) Projekt budowlany, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiar robót. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Wykroty na działkach nr 1091/25, 1028/5, 1356, 1358/1, 1355/1, 1351/2, 1351/6 , która posiada w części nawierzchnię tłuczniową, a w części gruntową o łącznej długości 620 mb oraz szerokości 7 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace: 1) Branża drogowa a) prace przygotowawcze: roboty geodezyjne w tym wytyczenie geodezyjne drogi, wycinka samosiewów na terenie pasa drogowego, b) roboty ziemne : zdjęcie humusu, korytowanie, c) konstrukcja jezdni: wykonanie podbudowy drogowej, ułożenie betonu asfaltowego AC22P – 10 cm, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, ułożenie warstwy ścieralnej z masy mastyksowo – grysowej SMA11S, d) konstrukcja zjazdów: wykonanie podbudowy drogowej, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, e) roboty wykończeniowe, 2) Prace uzupełniające: oznakowanie na czas budowy oraz oznakowanie docelowe, geodezja powykonawcza. 5.3. Prowadzone roboty powinny zostać zabezpieczone w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia osobom trzecim. 5.4. Ponadto wykonawca odpowiada za: a) wszelkie zanieczyszczenia i szkody spowodowane przez prowadzone robót ziemnych na istniejących sieciach; b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, c) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, d) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, e) oznakowanie, zabezpieczenie i oświetlenie miejsc kolizyjnych, f) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, g) prowadzenie robót w taki sposób, aby umożliwić swobodny dojazd do pól oraz placu budowy znajdującego się na działce ew. 1351/11 ( w tym transportu materiałów budowlanych i ciężkiego sprzętu). Zniszczenia powstałe w wyniku niedbałości, braku nadzoru, braku fachowości, złej kolejności wykonywania robót i organizacji prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zniszczeń na swój koszt i doprowadzenie zniszczonego elementu do stanu pierwotnego lub stanu uzgodnionego z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, składają Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach