Przetargi.pl
DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 67 427 , fax. 71 77 67 307
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
  ul. Armii Krajowej 1
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307
  REGON: 93296654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzsolesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik do formularza ofertowego. 3. Ilości podane w formularzu asortymentowo-cenowym są orientacyjne i Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji formularza asortymentowo-cenowego, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia i zapotrzebowania, nie jest w stanie określić ilości pacjentów, a tym samym materiałów które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia, która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy. 4. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia ( rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Treść oferty stanowi wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularz asortymentowo-cenowy . 2. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. 6 ust. 6.1 siwz, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 3) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy – względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeśli ofertę wraz z załącznikami podpisuje Pełnomocnik). 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem ofert, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach