Przetargi.pl
„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt, przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu”

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-305 Wałbrzych, 1 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(74)6336750
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu
  1 Maja 112
  58-305 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. +48(74)6336750
  REGON: 362417722
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zazvictoria.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt, przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowy budynek był w przeszłości budynkiem sali gimnastycznej i jej zaplecza w szkole ponadgimnazjalnej. Budynek w zabudowie zwartej, zlokalizowany przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu. Został oddany do użytku w 1960 r. i jest eksploatowany od prawie 50 lat. Obiekt sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Wykonany został w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy zaplecza sali gimnastycznej wykonane są jako stropy masywne na belkach stalowych, konstrukcja dachu sali gimnastycznej żelbetowa. Obecne prace mają na celu zmianę użytkowania i przystosowanie pomieszczeń na składnicę akt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określone w dokumentacji przetargowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach