Przetargi.pl
„Dostawa artykułów spożywczych dla niemowląt do Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu Znak postępowania: ZP-82/WZŻ/2020”

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 4871 718 6246, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 4871 718 6246, , fax. -
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: (http://www.bip.wzz.wroc.pl)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa artykułów spożywczych dla niemowląt do Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu Znak postępowania: ZP-82/WZŻ/2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.Rodzaj zamówienia: dostawa. 2.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla niemowląt do żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu. 2.3.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określonymi przez Zamawiającego: asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15884000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach