Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja 69 i ul. Zamkowej 1 w Oleśnicy.

Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 980 911, , fax. 713 980 912
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 13
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 980 911, , fax. 713 980 912
  REGON: 93102216200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja 69 i ul. Zamkowej 1 w Oleśnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja 69 i ul. Zamkowej 1 w Oleśnicy.Przedmiotowa inwestycja obejmuje zakres prac związanych z częściową rozbiórką, przebudową rozbudową zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i 3-go Maja w Oleśnicy. Budynek usytuowany w zabudowie pierzejowej zabytkowej części miasta. W chwili obecnej budynek wyłączony jest w większości z użytkowania i ze względu na stan elementów komunikacyjnych tj. schodów, stropów i dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej nie nadaje się do zamieszkania. Zamierzeniem Inwestora jest przywrócenie budynku do użytkowania pod kątem użyczenia lokali mieszkalnych na I i II piętrze, natomiast w części parterowej przewiduję się lokale usługowe i handlowe. Piwnice stanowić będą zaplecze dla mieszkańców i zlokalizowane będą tam komórki gospodarcze lokatorskie. Termomodernizacja pozwoli obniżyć koszty eksploatacyjne przy jednoczesnym poprawieniu i podniesieniu komfortu użytkowania. Remont nie wprowadza zmiany w istniejącej formie architektonicznej budynku oraz zmian istotnych w dotychczasowej jego funkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach