Przetargi.pl
Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym: Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka.

Wójt Gminy Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Dunina 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 814 42 57
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ustka
  ul. Dunina 24 24
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 059 814 42 57
  REGON: 77050924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustka.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym: Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przedsięwzięcia jest: 1. Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym: Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka, z podziałem na następujące samodzielne części: CZĘŚĆ I: Linia 1 - minimum 55 miejsc siedzących (szacunkowo ok. 56 km jedna pętla) Ustka - Machowino - Radwanki - Wytowno - Machowinko - Objazda - Gąbino - Dominek - Gąbino - Objazda - Machowinko - Wytowno - Radwanki - Machowino - Charnowo - Zimowiska - Grabno - Ustka CZĘŚĆ II: Linia 2 - minimum 55 miejsc siedzących (szacunkowo ok. 48 km jedna pętla) Ustka - Przewłoka - Dolimierz Przewłocki - Wytowno - Machowinko - Poddąbie - Objazda - Bałamątek - Dębina - Rowy - Dębina - Bałamątek - Objazda - Machowinko - Wytowno - Dolimierz Przewłocki - Przewłoka - Ustka CZĘŚĆ III: Linia 3 - minimum 45 miejsc siedzących (szacunkowo ok. 36 km jedna pętla) Ustka - Wodnica Os. - Duninowo - Golęcino - Zaleskie - Starkowo - Krężołki - Możdżanowo - Zaleskie - Golęcino - Duninowo - Ustka CZĘŚĆ IV: Linia 4 - minimum 25 miejsc siedzących (szacunkowo ok. 20 km jedna pętla) Ustka - Duninowo - Duninówko - Pęplino - Duninówko - Duninowo - Ustka CZĘŚĆ V: Linia 5 - minimum 30 miejsc siedzących (szacunkowo ok. 18 km jedna pętla) Ustka - Grabno - Zimowiska - Charnowo - Zimowiska - Grabno - Ustka CZĘŚĆ VI: Linia 6 - minimum 20 miejsc siedzących (szacunkowo ok. 18 km jedna pętla) 1 kurs dziennie o 15.30 Ustka - Lędowo - Modlinek - Modła - Duninowo - Wodnica Os. - Ustka 1.uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń, Charakterystyczne parametry określające zakres przewozów: 1)liczba kursów dziennie min. 4, w godzinach: I kurs - 7.00 - 8.00 II kurs - 10.00 - 11.00 III kurs - 13.30 - 14.30 IV kurs - 15.00 - 17.00 , 2)dostosowanie rozkładu jazdy autobusów do potrzeb dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współpraca podmiotu publicznego z partnerem prywatnym ma na celu realizację zadania publicznego polegającego na transporcie regularnym, realizowanym na rzecz mieszkańców Gminy Ustka W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny będzie zobowiązany do zapewnienia przewozów osób na terenie Gminy Ustka, w określonych godzinach, w tym zapewnienie dojazdu uczniów do szkół. Zamawiający oczekuje, iż Partner Prywatny zapewni systematyczne przewozy mieszkańców, Zamawiający zaś zapewni systematyczny wykup karnetów na przewóz uczniów do szkół. Pożytkiem partnera publicznego będzie określona cena biletu innych osób Przygotowując się do udziału w dialogu konkurencyjnym Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z aktualnym stanem technicznym dróg na ustalonych trasach przewozu. Negocjacje obejmą wszelkie aspekty przedmiotu partnerstwa, a w szczególności doprecyzowanie przedmiotu partnerstwa oraz finansowe aspekty jego realizacji. Obejmą również obowiązki i przywileje związane z realizacją zadania, w tym warunki gwarancji wykonania usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: suma cen biletów jednorazowych za przejazd z poszczególnych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do składania ofer
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach