Przetargi.pl
Wybór Ekspertów dla realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Stefana Okrzei 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 302 19 90 , fax. 32 302 19 91
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gliwicki Ośrodek Metodyczny
  ul. Stefana Okrzei 20 20
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 302 19 90, fax. 32 302 19 91
  REGON: 27787665400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gom.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka doskonalenia nauczycili

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Ekspertów dla realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi ekspertów polegające na realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją każdego zadania zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gom.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach