Przetargi.pl
Kompleksowe usługi sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-078 Katowice, Plac Wolności 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6047704 , fax. 0-32 6047713, 2072769
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
  Plac Wolności 10 10
  40-078 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 6047704, fax. 0-32 6047713, 2072769
  REGON: 24059887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice-zachod.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest stałe kompleksowe świadczenie usług sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach położonych przy Placu Wolności 10, ul. Warszawskiej 45/47 i 45A, oraz utrzymania czystości na przylegających terenach zewnętrznych do budynków położonych przy Placu Wolności 10, ul. Warszawskiej 45/47 i 45A. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania: Zadanie nr I obejmuje usługi sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr I określa załącznik nr 7a oraz 7b do SIWZ. Zadanie nr II obejmuje usługi utrzymania czystości na przylegających do budynków Sądu terenach zewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr II określa załącznik nr 7c do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi sprzątania budynków odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, żąda się od Wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia, aby posiadał wdrożony system jakości świadczonych usług sprzątania zgodny z normą PN-EN ISO, 9001: 2009, która uwzględnia jakość systemu usług. Zamawiający uzna też wcześniejszą normę - przed aktualizacją, która na dzień składania ofert będzie zachowywała swą ważność lub inny ważny dokument równoważny, który będzie wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości usług. Dokument musi potwierdzać, że Wykonawca ma i stosuje wdrożony system jakości usług sprzątania w budynkach. Do oferty należy załączyć ważne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie świadczenia usług sprzątania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice-zachod.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach