Przetargi.pl
Wwykonanie prac porządkowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 01003 Warszawa, Al. Solidarności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686 , fax. 224 435 600
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
  Al. Solidarności 90
  01003 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, fax. 224 435 600
  REGON: 1525966300161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wola.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wwykonanie prac porządkowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac porządkowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 1)Lokalizacja sprzątanych obiektów Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: a) al. „Solidarności” 90, b) ul. Syreny 18, c) ul. Żelazna 99. Wykonawcy przed złożeniem wniosku powinni przeprowadzić wizję lokalną w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i zapoznać się z przedmiotem zamówienia. 2) Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji zamówienia zawiera Formularz cenowy, wzór umowy wraz z załącznikami, tj. Załącznikiem Nr 2 do wzoru umowy „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Załącznikiem nr 3 - "Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika nr 2 do umowy". Dokumenty te są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wola.waw.pl i stanowią załącznik do ogłoszenia. 2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące prace porządkowe w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, podczas realizacji niniejszego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 108 ze zm.). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia, w tym sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Do Wniosku należy dołączyć oświadczenia o których mowa w części III.3) niniejszego ogłoszenia, tj: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w części III.2) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku. 2) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do Wniosku dokumentów. 3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z Wnioskiem potwierdzały, iż Wniosek została podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Informacje dla Wykonawców składających Wniosek wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna). 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden Wniosek, a oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Wykonawcy składają Wnioski zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia. 6. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek na całość zamówienia. 7. Wniosek musi być sporządzony: w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów. 8. W terminie określonym w Ogłoszeniu Wykonawca składa Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w pkt 2 z zastrzeżeniem iż: Oświadczenie, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) należy złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 9. Wniosek oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje Wykonawca albo uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. 10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio podmiot, którego dokumenty te dotyczą: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą Wniosek. 13. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: Wniosek: Wykonanie prac porządkowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (znak sprawy: 29/ZP/18), nie otwierać przed ............................(w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę składania Wniosków). Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest podanie nazwy i adresu Wykonawcy (adresu do korespondencji wraz z nr telefonu kontaktowego). 14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Wniosków zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie Wniosek wraz z załącznikami może zostać ujawniony/udostępniony zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. 15. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej kopercie i opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach