Przetargi.pl
Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: ul. Marii Kazimiery 20 m 44, ul. Marii Kazimiery 26 m 84, ul. Krasińskiego 29 m 21, ul. Henkla 6 m 11, ul. Mickiewicza 27 m 7 Część przetargowa II: ul. Śmiała 5/7 m 90, ul. Śmiała 5/7 m 79, ul. Śmiała 4/18 m 23, ul. Śmiała 5/7 m 17, ul. Śmiała 5/7 m 75 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8335696 , fax. 22 8321835
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
  ul. Marii Kazimiery 1
  01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8335696, fax. 22 8321835
  REGON: 1110433700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgnzoliborz.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: ul. Marii Kazimiery 20 m 44, ul. Marii Kazimiery 26 m 84, ul. Krasińskiego 29 m 21, ul. Henkla 6 m 11, ul. Mickiewicza 27 m 7 Część przetargowa II: ul. Śmiała 5/7 m 90, ul. Śmiała 5/7 m 79, ul. Śmiała 4/18 m 23, ul. Śmiała 5/7 m 17, ul. Śmiała 5/7 m 75 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: ul. Marii Kazimiery 20 m 44, ul. Marii Kazimiery 26 m 84, ul. Krasińskiego 29 m 21, ul. Henkla 6 m 11, ul. Mickiewicza 27 m 7 Część przetargowa II: ul. Śmiała 5/7 m 90, ul. Śmiała 5/7 m 79, ul. Śmiała 4/18 m 23, ul. Śmiała 5/7 m 17, ul. Śmiała 5/7 m 75 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”. Remont polega na wykoniu robót remontowych w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. 2) oświadczenie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców 4. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia wraz z ofertą: 1) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-b; 2) zobowiązania tych podmiotów albo inne dokumenty określające w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji wykonawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach