Przetargi.pl
Remont korytarza na parterze oraz izolacja ścian fundamentów piwnicznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych 90 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Kordeckiego 54

Zespół Szkół Specjalnych Nr 90 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-330 Warszawa, Kordeckiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 610 34 21 , fax. 22 610 34 21
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych Nr 90
  Kordeckiego 54
  04-330 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 610 34 21, fax. 22 610 34 21
  REGON: 1643477200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont korytarza na parterze oraz izolacja ścian fundamentów piwnicznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych 90 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Kordeckiego 54
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont korytarza na parterze – wymiana parkietu, malowanie ścian i sufitów oraz izolacja ścian fundamentów piwnicznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Kordeckiego 54 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ), w zakresie wskazanym w przedmiarze robót (załącznik nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz podwykonawców wraz z zakresem jaki zostanie im powierzony przy realizacji zamówienia wg wzoru określonego w zał. nr 7 do SIWZ – jeśli dotyczy, b) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt 1 lit b) i c) oraz pkt 2. ppkt 2) lit. a). Wykonawca jest zobowiązany również do przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą – jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach