Przetargi.pl
Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - remont 10 lokali mieszkalnych

MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska 19
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  REGON: 161555210
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - remont 10 lokali mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 6 of /4Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krawieckiej 1/2Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Oleskiej 82a/2Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Minkusa 5/4Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Minkusa 7/4Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14/3Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Srebrnej 21/8Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Nysy Łużyckiej 3/78Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Nysy Łużyckiej 3/5Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kominka 4a/10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającą na wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego / usługowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać dla tych zadań te same roboty budowlane. Zamawiający nie wymaga zwielokrotnienia ilości wykonanych robót.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach