Przetargi.pl
wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonawcza-A.ZP-271-1/14

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Gładkie 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2015045 , fax. 018 2014632
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
  ul. Gładkie 1 1
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2015045, fax. 018 2014632
  REGON: 00029517100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsokolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonawcza-A.ZP-271-1/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej oraz kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudowa sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężalni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie SN i nN i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego na działkach nr ewid 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4 w Zakopanem . W skład inwestycji wchodzą: - 5-kondygnacyjna dobudowa, dobudowa dźwigu szpitalnego, 4-kondygnacyjna dobudowa oraz przebudowa północno - wschodniej części budynku szpitalnego - przebudowa budynku tlenowni - budowa nowej stacji trafo zgodnie z warunkami przyłączenia z 18.12.2012 r. - budowa linii kablowej średniego napięcia kV - budowa drogi pożarowej - zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - mała architektura i zieleń 2. Podstawą do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej jest projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do siwz w formacie PDF. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie projektów wykonawczych poszczególnych branż wraz z elementami technologii z zachowaniem wszystkich opinii i uzgodnień z projektu budowlanego - w ilości 5 egzemplarzy oraz 1 wersja elektroniczna w rozszerzeniu PDF ; 2) wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- w ilości 2 egz. w formie drukowanej + wersja elektroniczna na nośnikach CD jako plik w formacie PDF; 3) opracowanie projektu technologii medycznej wraz z wykazem wyposażenia i wyceną - w ilości 5 egzemplarzy oraz 1 wersja elektroniczna w rozszerzeniu PDF; 4) opracowanie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w ilości 3 egzemplarze w formacie PDF; 5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania oraz zestawienie kosztów przedsięwzięcia- 2 egzemplarze (papierowo) oraz wersję elektroniczną na nośnikach CD jako pliki w formacie PDF w tym: a) kosztorys dla całej inwestycji, z podziałem na branże i poszczególne kondygnacje budynku (umożliwiający etapowanie inwestycji na wybrane kondygnacje) w formie edytowalnej np. Ath, Xml, Zuzia; b) kosztorys zawierający I etap inwestycji tj. wydzielenie całości inwestycji w stanie surowym zamkniętym wraz z wykończeniem bloku operacyjnego (I piętro) centralnej sterylizatorni (niski parter) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną tj. przebudowa sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężalni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie SN i nN i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego. 6) Opracowana dokumentacja projektowa musi stanowić gotowy opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przedmiotowej inwestycji. Wykonawca (Projektant) będzie zobowiązany udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawców przyszłego postępowania na roboty budowlane. 4. Dokumentacja projektowa musi być opracowana, w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie robót budowlanych będących w zakresie inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 1) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm) 2) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) 3) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym ( Dz.U. Nr 130, poz.1389), 4) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.), 5) przepisami Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 0 poz.739) 6) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 7) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, 8) obowiązującymi Polskimi Normami, 9) zasadami wiedzy technicznej. 5. Minimalny okres gwarancji na przedmiot umowy: 12 miesięcy 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług związanych z nadzorem autorskim przy realizacji zadania, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie) do końca trwania realizacji inwestycji. 7. Zamawiający informuje, że Wykonawca, wykonując opracowanie projektowe, nie może go opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką opracowania i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy lub równoważny. 8. Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części służyć będzie następującym celom: 1) opisowi przedmiotu zamówienia do postępowania(ań) o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będzie udzielone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane obiektu zgodnie z powołaną powyżej ustawą, 2) realizacji robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620). 3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 8961. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 03.02.2014 r. godz. 9.00. Kopię przelewu należy włożyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału , najpóźniej w terminie składania ofert tj. 03.02.2014 r. godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku). UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być dołączona do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalsokolowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach