Przetargi.pl
Wdrożenie i utrzymanie systemu Project & Portfolio Management (PPM)

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 882350385
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 882350385
  REGON: 381918620
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/cpk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie i utrzymanie systemu Project & Portfolio Management (PPM)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie wymienionych usług i prac: 1) Wykonawca wdroży Zamawiającemu najnowszą wersję oferowanego oprogramowania dostępną na rynku w dniu składania ofert. 2) Wdrożenie systemu Project & Portfolio Management (System PPM) zgodnie z załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia przez okres 16 tygodni od daty podpisania Umowy. 3) Utrzymanie Systemu PPM zgodnie z załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od startu produkcyjnego systemu. 4) Integracje z systemem Active Directory. 5) Migracja danych dostarczonych przez Zamawiającego do Systemu PPM dla ok. 60 projektów. 6) Dostarczenie 320 licencji dla użytkowników systemu. 7) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników oraz administratorów Systemu PPM. 8) Przygotowanie dokumentacji systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach