Przetargi.pl
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza przetarg

 • Adres: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 366 03 00 , fax. 24 366 03 00
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Regionu Płockiego
  ul. Zglenickiego 42
  09-411 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 366 03 00, fax. 24 366 03 00
  REGON: 61021677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgrp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego", 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres czynności: 1) odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gmin; Słupno, Stara Biała, Łąck, Pacyna, Gostynin, 2) ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń, 3) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag na środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zgodnie z przepisami i normami obowiązującego prawa oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów, 4) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag z miejsca odbioru do miejsca ich unieszkodliwiania/odzysku środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów, 5) rozładunek i przekazanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia, 6) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póz. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819), 7) wygenerowanie z systemu BDO kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów, kart potwierdzających przekazanie odpadów do docelowej instalacji, dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem, 8) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług oraz realizacji przedmiotu zamówienia, 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku Nr 1 do SIWZ; 4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy „PZP” wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495). Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełniania, określono w § 10 Wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy „PZP”; b. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a także zdolności technicznej lub zawodowej; 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) Kompetencji lub uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a. zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wydane przez właściwy organ administracji publicznej; b. zezwolenie na prowadzenie przetwarzania odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wydane przez właściwy organ administracji publicznej; c. zezwolenie na transport odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wydany przez właściwy do tego organ administracji publicznej, zgodnie z ustawą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach