Przetargi.pl
„Budowę instalacji anten TV naziemnej i SAT na dachu oraz w budynku Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie wraz z remontem pomieszczenia technicznego nr 82 w ramach realizacji zadania pt. „Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZA Parkowa do budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”– w systemie „zaprojektuj i wybuduj" numer postępowania: 2020/44/KPRM

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 61 18 , fax. 22 694 61 21
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
  ul. Powsińska 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 61 18, fax. 22 694 61 21
  REGON: 12261725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowę instalacji anten TV naziemnej i SAT na dachu oraz w budynku Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie wraz z remontem pomieszczenia technicznego nr 82 w ramach realizacji zadania pt. „Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZA Parkowa do budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”– w systemie „zaprojektuj i wybuduj" numer postępowania: 2020/44/KPRM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji anten TV naziemnej i SAT na dachu oraz w budynku Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie wraz z remontem pomieszczenia technicznego nr 82 w ramach realizacji zadania pt. „Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZA Parkowa do budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”– w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust. 4, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Inwestora zastępczego (COAR) o nr: 51 1130 1017 0020 1466 4390 0001. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku COAR. 5. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – nr zamówienia 2020/44/KPRM lub inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy. 6. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie COAR. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy Centrum a wystawcą gwarancji/ poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Centrum. 7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w ust. 2 pkt 2-5, Zamawiający wymaga, aby z treści gwarancji lub poręczenia wynikało czyjej oferty ta gwarancja/to poręczenie dotyczy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby wymienieni zostali wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy złożyli daną ofertę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. OFERTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eB2B.com.pl. 2. Oferta powinna być sporządzona w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną i w języku polskim, pod rygorem nieważności. 3. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 4. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zamieszczenie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: 1) Formularz oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX podrozdział I ust. 1, 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 4) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli zachodzi taka okoliczność, 5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. I pkt 1 ppkt 2. II. OFERTA W FORMIE PISEMNEJ 1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (02-903) przy ul. Powsińskiej 69/71, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 105. 2. Opakowanie zawierające ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane nazwą i nr referencyjnym postępowania, którego dotyczy. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy. 5. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje (dokumenty) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się umieszczenie w oddzielnym opakowaniu i opatrzenie napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć podpisane przez osobę uprawnioną, następujące dokumenty: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX Podrozdział I ust. 1, 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 4) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli zachodzi taka okoliczność, 5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. I pkt 1 ppkt 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach