Przetargi.pl
Utworzenie szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Pruszkowie. Utworzenie bezpiecznego miejsca dzieciom do zabawy - realizacja placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Powiat Pruszkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7381400 , fax. 022 728 92 47
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pruszkowski
  ul. Drzymały 30 30
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7381400, fax. 022 728 92 47
  REGON: 01326714400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Pruszkowie. Utworzenie bezpiecznego miejsca dzieciom do zabawy - realizacja placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła. Zamówienie obejmuje: - sporządzenie projektu budowlano wykonawczego budowy placu zabaw; - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych; - zakup i montaż urządzeń zabawowych; - przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami prób, badań oraz dostarczenie odpowiednich protokołów i atestów na zastosowane materiały budowlane; - wykonanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Przeznaczony do wykonania plac zabaw usytuowany jest przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie zarządzanym przez Dyrektora Ośrodka. Powierzchnia pod plac zabaw wynosi ok. 440 m2 i należy na niej zaprojektować i wybudować Mały plac zabaw zgodny z wytycznymi programu Radosna Szkoła. Na terenie znajduje się nawierzchnia trawiasta oraz drzewa liściaste wzdłuż wschodniej granicy działki oraz szpaler krzewów iglastych po południowej stronie. Od strony wschodniej teren graniczy z chodnikiem prowadzącym od boiska szkolnego do wejścia głównego ośrodka, z drugiej strony z ogrodzeniem oddzielającym od terenu przedszkola. Teren pod planowany plac zabaw jest płaski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach