Przetargi.pl
Utworzenie dużego szkolnego placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarzówny ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Orkana 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2014426 , fax. 018 2014426
 • Data zamieszczenia: 2013-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarzówny
  ul. Orkana 6 6
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2014426, fax. 018 2014426
  REGON: 49057354900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1zakopane.szkolnastrona.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: publiczna szkoła podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie dużego szkolnego placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa szkolnego dużego placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem, w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Zakres robót obejmuje: Rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej Rozbiórkę krawężników betonowych Wykonanie niwelacji terenu Wykonanie regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych Wykonanie podbudowy tłuczniowo-piaskowej Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej lub z płytek Wykonanie nawierzchni trawiastej (trawnik) Montaż urządzeń placu zabaw Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z bramką wejściową Wykonanie nasadzeń zieleni. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczonej od daty odbioru końcowego robót oraz 36 miesięcy gwarancji na zastosowane materiały, liczonej od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do siwz, na który składają się: Część opisowa projektu; Zagospodarowanie terenu; Rzut placu zabaw; Rzut placu zabaw i wykaz urządzeń; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; Przedmiar robót. Zamawiający dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. W takim wypadku należy załączyć do oferty opis tych materiałów i urządzeń, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) poręczeniach bankowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium przetargowe wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto szkoły w Banku Pekao S.A. Oddział Zakopane: nr konta 45 1240 4748 1111 0000 4868 1944. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 8 kwietnia 2013 roku, godz. 12.00. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 8 kwietnia 2013 roku, godz. 12.00, w Sekretariacie szkoły, ul. Orkana 6 w Zakopanem. UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Zwrot wadium : Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp1zakopane.szkolnastrona.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach