Przetargi.pl
Dostawa prefabrykowanych elementów betonowych oraz materiałów kamiennych.

Urząd Gminy w Tymbarku ogłasza przetarg

 • Adres: 34-650 Tymbark, Rynek 49
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3325637 , fax. 018 3325632
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Tymbarku
  Rynek 49 49
  34-650 Tymbark, woj. małopolskie
  tel. 018 3325637, fax. 018 3325632
  REGON: 00055078100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tymbark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa prefabrykowanych elementów betonowych oraz materiałów kamiennych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa prefabrykowanych elementów betonowych oraz materiałów kamiennych w roku 2013 tj. przepusty, płyty, korytka, tłuczeń, kliniec na wykonanie remontu dróg, rowów, przepustów będących w zarządzie Urzędu Gminy w Tymbarku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych kompletna oferta przynajmniej na jedno zadanie. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: I. ZADANIE 1 MATERIAŁY KAMIENNE II. ZADANIE 2 MATERIAŁY BETONOWE III.ZADANIE 3 PŁYTY BETONOWE ZBROJONE TYPU JOMB 90x60x10 IV.ZADANIE 4 PŁYTY BETONOWE ZBROJONE TYPU JOMB 80x50x10 Miejsce wykonania dostawy - Gmina Tymbark. Do każdej partii dostarczonego materiału Dostawca zobowiązany jest okazać dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441142004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tymbark.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach