Przetargi.pl
Organizacja i obsługa trzydniowej wizyty studyjnej do Małopolski dla 2 dziennikarzy z największych magazynów i portali branżowych z Wielkiej Brytanii realizowanej w ramach projektu Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski.

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4300394, 6303408,6303122 , fax. 012 6160144,6303126
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4300394, 6303408,6303122, fax. 012 6160144,6303126
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i obsługa trzydniowej wizyty studyjnej do Małopolski dla 2 dziennikarzy z największych magazynów i portali branżowych z Wielkiej Brytanii realizowanej w ramach projektu Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i obsłudze trzydniowej wizyty studyjnej do Małopolski dla 2 dziennikarzy z największych magazynów branżowych z Wielkiej Brytanii, realizowanej w ramach projektu Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski. W zakres zamówienie wchodzą następujące rodzaje usług: 1). Usługa transportowa: a) Wykonawca zapewni transport lotniczy w klasie co najmniej ekonomicznej dla 2 osób w dniach: - 18.04.2013 r. z Wielkiej Brytanii do Krakowa, tj. 2 biletów na trasie Londyn Gatwick- Kraków, - 21.04.2013 r. z Krakowa do Wielkiej Brytanii, tj. 2 biletów na trasie Kraków - Londyn Gatwick. W przypadku niemożliwości zapewnienia uczestnikom wizyty studyjnej transportu lotniczego we wskazanym terminie bezpośrednio do Krakowa Zamawiający dopuszcza możliwość transferu autokarowego do Krakowa z innego lotniska. b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przejazdów dla wskazanych gości w dniach 18 kwietnia 2013 r. z portu lotniczego Kraków - Balice - hotel w Krakowie oraz 21 kwietnia 2013r. spod hotelu do portu lotniczego Kraków - Balice. 2).Nocleg - Wykonawca zapewni trzy noclegi w dniach 18.04 - 21.04.2013 dla dwóch osób, w pokojach jednoosobowych lub do pojedynczego wykorzystania w hotelach**** (czterogwiazdkowy), ze śniadaniami, w maksymalnej odległości 2 km od miejsca konferencji pn. Europejski Festiwal Gier, tj. ul. Rajska 12, 31-124 Kraków. 3.)Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich uczestników - Wykonawca wykupi i przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenie 2 cudzoziemców podczas ich wizyty studyjnej na terytorium RP w dniach 18.04 - 21.04.2013, w zakresie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NNW (nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od własnej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł) , suma ubezpieczenia. w zakresie NNW 100 000 zł na osobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach