Przetargi.pl
Dostawa wkładów barwiących i innych materiałów eksploatacyjnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Straż Miejska Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 68 82 154 , fax. 12 68 82 292
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Krakowa
  ul. Dobrego Pasterza 116 116
  31-416 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 68 82 154, fax. 12 68 82 292
  REGON: 35000739900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krakow.pl/?bip_id=33&mmi=11723
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wkładów barwiących i innych materiałów eksploatacyjnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów barwiących do drukarek i kserokopiarek. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca może przedstawić w ofercie równoważne typy wkładów tj. posiadające cechy funkcjonalne odpowiadające oryginalnym, zapewniające kompatybilność z urządzeniami, które Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca określi w ofercie okres gwarancji na oferowane wkłady, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy. Wymagane są tylko fabrycznie nowe materiały eksploatacyjne, nie mogą być ponownie napełniane (po recyklingu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w kwocie: - dla I części zamówienia 260,00 zł (dwieście sześćdziesiąt zł); - dla II części zamówienia 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć zł); - dla III części zamówienia 520,00 zł (pięćset dwadzieścia zł); - dla IV części zamówienia 230,00 zł (dwieście trzydzieści zł); - dla V części zamówienia 130,00 (sto trzydzieści zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy, przy czym wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić: -przelewem na rachunek Zamawiającego: 03 1240 4722 1111 0010 3082 8712 prowadzony w Banku Pekao S. A. -przed upływem terminu składania ofert (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl/?bip_id=33&mmi=11723
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach