Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi przebiegającej przez miejscowości: Lusławice, Faściszowa, Kończyska, Zakliczyn - etap III

Gmina Zakliczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 32-840 Zakliczyn, Rynek 32
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6326460 , fax. 14 6326455
 • Data zamieszczenia: 2013-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakliczyn
  Rynek 32 32
  32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 14 6326460, fax. 14 6326455
  REGON: 85166096700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi przebiegającej przez miejscowości: Lusławice, Faściszowa, Kończyska, Zakliczyn - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Zadanie realizowane w oparciu o decyzję Nr 1612/08 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w dniu 17.12.2008 r. Zakres robót budowlanych: - Kanał z rur PCV-U śr 200/5,9 mm, - studzienki kanalizacyjne, - skrzyżowania z siecią gazową, - przepychy pod drogami, - przykanaliki, - przyłącza. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i z szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącymi załączniki do SIWZ. 3. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Główny przedmiot 45232410-9. Dodatkowe przedmioty - 45110000-1, 45231110-9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakliczyn.pl/przetargi/2013/przetarg_11.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach