Przetargi.pl
Utworzenie Centrum Kulturalnego w miejscowości Rybieniec

Urząd Gminy Kiszkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62280 Kiszkowo, ul. Szkolna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 297 019 , fax. 614 297 011
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kiszkowo
  ul. Szkolna 2
  62280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 614 297 019, fax. 614 297 011
  REGON: 53848400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiszkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Centrum Kulturalnego w miejscowości Rybieniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Roboty: teren zielony centrum, budynek świetlicy centrum kulturalnego i budynek zaplecza świetlicy, ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego TECHNOLOGIA WYKONANIA POWIERZCHNI TRAWIASTEJ - Odspojenie darni na głębokość 25 cm. - Wyprofilowanie terenu płyty boiska spycharką z laserowym systemem prowadzącym zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%. - Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w proporcjach -20%-20%-60%. Wymieszać razem poszczególne komponenty. - Nadać docelowy profil płyty boiska spycharką. - Wykonać zasiew siewnikiem wgłębnym typu Campbell mieszanką traw o składzie np.: Festuca arundinacea „Astrbc" 25% Festuca rubra rubra „Bargena" 20% Lolium perenne „Barbair" 20% Lolium perenne „ Barrage" 15% Poa pratensis „ Balin" 20% w ilości 3.0 kg/100 m2 - wysianie nawozów wieloskładnikowy o składzie: Azot (N) 15% Fosfor (P2Os) 9% Potas (K2O) 15% Żelazo (Fe) 1% W ilości 3 kg/100 m2 oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie: Azot (N) 27% - w formie azotanowej 13,5% - w formie amonowej 13,5% Wapń (CaO) 7% Magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m2. BUDYNKI GOSPODARCZE Na terenie centrum kulturalnego usytuowane zostaną 2 budynki - budynek świetlicy centrum kulturalnego o wymiarach 5,0 m x 7,0 m wykonane z płyty obornickiej, ustawione na bloczkach betonowych. - budynek zaplecza świetlicy o wymiarach 2,5 m x 5,0 m wykonane z płyty obornickiej, ustawione na bloczkach betonowych. Ustawione budynki nie będą na stałe powiązane z gruntem. OGRODZENIE Cały teren ogrodzony parkanem z siatki stalowej ocynkowanej, na słupkach stalowych o wysokości 1,8 m. Od strony drogi gminnej usytuowano bramę wjazdową o szerokości 4,0 m i furtkę o szerokości 1,0 m i wysokości jak parkan. (1,8 m ). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: wymogami opisanymi w SIWZ, umową dokumentacją projektową, przedmiarem robót/kosztorysem spełniającym rolę pomocniczą przy wycenie przedmiotu zamówienia oraz ustawą prawo budowlane, z przepisami wykonawczymi do ustawy, ustawą prawo zamówień publicznych, z przepisami wykonawczymi do ustawy, wszystkie materiały stosowane muszą posiadać polskie atesty i odpowiadać polskim normą. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać: - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewnia zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. Jeżeli dokumentacja przy opisie zamówienia wskazuje nazwę producenta znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń – zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. - równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 2. Zamawiający na podstawie w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umów o pracę - nie mniej niż dwóch osób do wykonywania prac przy przedmiocie umowy w zakresie czynności wykonywania prac ogólnobudowlanych i załączy zakres czynności lub oświadczenie wykonawcy, że pracownicy wykonują te czynności. Wykonawca: a) zobowiązuje się, że pracownicy opisani wyżej będą w całym okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, b) w terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, który jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania i podpisania komisyjnie protokołu odbioru robót, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez wykonawcę (podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia a opisanymi wyżej i załączy zakres czynności lub oświadczenie wykonawcy, że pracownicy wykonują te czynności, z zastrzeżeniem lit. c) c) „Każdorazowo na żądanie zamawiającego w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż trzy dni robocze, wykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami świadczącymi czynności opisane wyżej (w trakcie realizacji umowy) Wykonawca (podwykonawca) zapłaci karę umowną za każdego pracownika który wykonuje czynności opisane wyżej a który nie będzie zatrudniony przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę lub Wykonawca nie przedłoży do wglądu zamawiającemu kopii umów o pracę tych pracowników”. d) za niedopełnienie wymogów zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy przy realizacji zmówienia, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w umowie i j.n. W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy osób(y) przy czynnościach, o których mowa w pkt. 2, lub nieprzedłożenia zamawiającemu umów(y) o pracę, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdego pracownika, za każdy stwierdzony przypadek. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać w szczególności poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: wykonanie zakresu robót wynikającego z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne jeśli jest taka potrzeba, przygotowanie i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-powykonawczej, organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudnienia osób na podstawie umowy pracę przy pracach ogólnobudowlanych przy przedmiocie zamówienia prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bhp i ppoż, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, z terenu budowy, umożliwienia wstępu na teren budowy osobom i podmiotom upoważnionym a w szczególności przedstawicielom zamawiającego, po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazania zamawiającemu w dniu końcowego odbioru, naprawy ewentualnie uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, ubezpieczenie budowy, robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na czas trwania budowy, trwania robót, ponoszenia opłat z tyt. nadzorów specjalistycznych (archeologiczne, energetyczne, telekomunikacyjne, drogowe i wszelkich innych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu – planu zagospodarowania działki nr 28/5, obręb Rybieniec, gm. Kiszkowo, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne i uwzględni je w cenie ofertowej która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.  Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji. Gwarancji dodatkowej wykonawca może udzielić.  Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy – ryczałtowe, płatne jednorazowo  Zgodnie z art. 36b ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Zamawiający posiada zgłoszenie zamiaru budowy nr AB6743.74.1143.gm.Kiszk.2017 z dnia 22.02.2017 r.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys/przedmiar robót, projekt – plan zagospodarowania, dz. nr 28/5 Rybieniec, gm. Kiszkowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wniesione w gotówce należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych przez art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w terminie do 29.05.2018 r.: Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Nazwa przedmiotu zamówienia: Utworzenie Centrum Kulturalnego w miejscowości Rybieniec Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. 5. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężnej wymaga złożenia oryginału dokumentu wadium przed upływem terminu składania ofert (Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, sekretariat pok. nr.12) lub załączenie oryginału do oferty. Z treści gwarancji/poręczenia (wadium) powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP: Art. 46 ust 4a i 5: 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz cenowy, - pełnomocnictwo, - wzór umowy - wadium - kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach