Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Korytków - etap II

Urząd Gminy Turek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, Ogrodowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 794 060 , fax. 632 794 066
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Turek
  Ogrodowa 4
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 632 794 060, fax. 632 794 066
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.turek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Korytków - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drugiego etapu zadania polegającego na budowie świetlicy wiejskiej, usytuowanego na działce nr 229/1 w miejscowości Korytków, gmina Turek. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie: - tynków i okładzin wewnętrznych; - posadzki z płytek ceramicznych; - tynków zewnętrznych; - malowanie tynków wewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 3) W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach