Przetargi.pl
sukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 24 1090 1362 0000 0001 3652 2885 b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ formularz cenowy – załącznik nr 2 oświadczenie o niewykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 3a do SIWZ (Jeżeli dotyczy) oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3b (Jeżeli dotyczy) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – załącznik nr 5 (Jeżeli dotyczy) 1. certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu komputerowego lub innego równoważnego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że Wykonawca ma wdrożony system zarządzania jakością sprzedaży oraz serwisu sprzętu komputerowego. 2. certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu komputerowego lub innego równoważnego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości zarządzania środowiskowego potwierdzającego, że Wykonawca ma wdrożony system zarządzania środowiskowego w zakresie sprzedaży oraz serwisu sprzętu komputerowego pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach