Przetargi.pl
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁKOWO DZ. 252, 255 W RAMACH ZADANIA UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROBIA PN. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZEROKOŚCI MIN. 4 M”

Gmina Krobia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-840 Krobia, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 711 111 , fax. 655 711 111
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krobia
  Rynek 1
  63-840 Krobia, woj. wielkopolskie
  tel. 655 711 111, fax. 655 711 111
  REGON: 41105062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krobia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁKOWO DZ. 252, 255 W RAMACH ZADANIA UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROBIA PN. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZEROKOŚCI MIN. 4 M”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁKOWO DZ. 252, 255 W RAMACH ZADANIA UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROBIA PN. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZEROKOŚCI MIN. 4 M” CPV 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI: - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne; - odwodnienie korpusu drogowego; - podbudowa; - nawierzchnia; - elementy ulic; - pozostałe koszty. Wykonawca winien dostarczyć na materiały atesty i aprobaty techniczne. Dokumentacja techniczna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krobi, pok. nr 6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkim (ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia) wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, występującym w dokumentacji projektowej, towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez projektanta - wymagane pisemne uzgodnienia z zamawiającym. Jeżeli zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z robotami drogowymi na podstawie umowy o pracę - zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy, Wykonawca udokumentuje zatrudnienie tych osób w następujący sposób: W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu; dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). PEŁNOMOCNICTWA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII. Kosztorys ofertowY. Formularz ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach